Vitamins, minerals and electrolytes BEKETO - KETOLYTY V PRASKU - Fresh Lemon (fresh lemon with astaxanthin and vitamin C))